Afschaffen laag btw-tarief kost 55.000 banen

 

Een verschuiving van de belastingdruk van de loon- en inkomstenbelasting naar de btw helpt niet om de werkgelegenheid te bevorderen en de economie een impuls te geven. Integendeel, afschaffen van het lage btw-tarief kost 55.000 banen in de gastvrijheidssector.  Daarmee werkt de maatregel averechts uit op het voornaamste doel van de belastingherziening: bevordering van de werkgelegenheid.  In de afgelopen jaren is de gastvrijheidssector vrijwel de enige sector geweest waar nog banen werden geschapen, met name ook voor mensen met weinig opleiding. Op langere termijn schaden lastenverzwaringen in de gastvrijheidssector ook de groeiperspectieven voor de Nederlandse economie, omdat zij leiden tot verschraling van het aanbod van culturele en recreatieve voorzieningen. Die vormen een steeds belangrijker factor om kenniswerkers en kennisintensieve bedrijvigheid aan te trekken en vast te houden. Dit concludeert NYFER in een onderzoek voor ‘Gastvrijheid Nederland’, de overkoepelende organisatie voor ondernemingen en organisaties die zich bezighouden met toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, attracties, de cultuursector (waaronder musea, podia en festivals), sportvoorzieningen, evenementen en waterrecreatie. De gastvrijheidssector is met bijna 500.000 banen goed voor 6% van de werkgelegenheid in Nederland en realiseert een toegevoegde waarde van € 17 miljard (3% van de totale economie). De sector biedt relatief veel werkgelegenheid aan werkenden met een lage opleiding.

Download het rapport pdf

 

Sturen op uitkomsten in de Wmo: het kan!

Stel maatschappelijke uitkomsten van meet af aan centraal bij de inkoop van zorg en ondersteuning in het kader van de Wmo. En meet die uitkomsten direct bij mensen zelf die de ondersteuning ontvangen. Dat zijn twee van de belangrijkste aanbevelingen die NYFER doet aan gemeenten die per 1 januari 2015 verantwoordelijk zijn geworden voor de ondersteuning en begeleiding van cliënten die voorheen onder de AWBZ vielen. De mogelijkheden van uitkomststuring in de Wmo zijn uitgewerkt in de handreiking “Sturen op uitkomsten in de Wmo – investeren in maatschappelijke participatie”, die NYFER in samenwerking met enkele grote gemeenten en het Transitiebureau Wmo van het Ministerie van VWS en de VNG heeft opgesteld.

Klik hier voor de handreiking pdf

Klik hier voor een samenvatting aan de hand van twaalf kernboodschappen pdf

 

IPA als meetinstrument

Tot nu toe bleef uitkomststuring vaak achterwege, omdat resultaten moeilijk te meten waren. Nieuwe meetinstrumenten hebben echter voor een doorbraak gezorgd. Zo vertaalt de vragenlijst Impact op Participatie en Autonomie (IPA) abstracte doelen als zelfredzaamheid en participatie naar concrete uitkomsten. Door aan mensen zelf te vragen hoe zij functioneren op gebieden als zelfverzorging, werk, mobiliteit en sociale contacten. Uit een pilot met de IPA onder verschillende cliëntgroepen en bij  verschillende zorgaanbieders bleek dat de vragenlijst consistent en betrouwbaar meet hoe mensen hun eigen functioneren op de belangrijkste leefdomeinen beoordelen en waar zij beperkingen ervaren. Inmiddels heeft NYFER voor acht gemeenten in kaart gebracht hoe het gesteld is met de zelfredzaamheid en participatie van hun kwetsbare inwoners.

Download het verslag van de pilot met de IPA pdf

 

Ook organisatie en beloning moeten anders

Uitkomstmeting is een voorwaarde voor uitkomststuring, maar ook de organisatie en beloningssystematiek moeten op het behalen van de gewenste maatschap-pelijke uitkomsten gericht zijn. Bijvoorbeeld door meer vrijheid voor professionals en een ‘premie op ontzorgen’ voor aanbieders en cliënten, als die hun eerste schreden op de arbeidsmarkt zetten. Dan ontstaat een gezamenlijk belang van gemeenten, aanbieders en betrokkenen om zelfredzaamheid te vergroten en krijgt maatschappelijke ondersteuning een nieuwe invulling.

Als gemeenten vasthouden aan sturing op productie, dreigt verschraling: de ondersteuning blijft in essentie hetzelfde maar wordt minder per cliënt, toegankelijk voor minder cliënten en/of professionals leveren salaris in. Om de kwaliteit van ondersteuning met minder geld op peil te houden, moeten de hele organisatie en financiering zich richten op zelfredzaamheid en participatie en moet consequent bij mensen zelf worden gemeten of die doelen worden bereikt.

Lees ook het artikel over uitkomststuring Wmo in het Financieele Dagblad pdf

of bekijk de presentatie van NYFER over uitkomststuring Wmo op de landelijke regiobijeenkomsten van VNG en VWS pdf

 

 

 

     

adres e-mail